NH Density Distribution 

NH Density Distribution

Sr. No.

State/U.T.

Existing NH length in Km

%age of NH

Length of existing NH in km/ 1000 sq km

Length of existing NH in km/ lakh population

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Andhra Pradesh

6,529

4.97

39.5

13.1

2

Arunachal Pradesh

2,537

1.93

30.3

183.5

3

Assam

3,909

2.98

49.8

12.5

4

Bihar

5,031

3.83

53.4

4.8

5

Chandigarh

15

0.01

134.0

1.4

6

Chhattisgarh

3,606

2.75

26.7

14.1

7

Delhi

111

0.08

74.6

0.7

8

Goa

293

0.22

76.8

20.1

9

Gujarat

6,635

5.05

33.8

11.0

10

Haryana

3,098

2.36

70.1

12.2

11

Himachal Pradesh

2,607

1.99

46.8

38.0

12

Jammu & Kashmir

2,423

1.85

10.9

19.3

13

Jharkhand

3,367

2.56

42.2

10.8

14

Karnataka

7,335

5.59

38.2

12.0

15

Kerala

1,782

1.36

45.8

5.3

16

Madhya Pradesh

8,772

6.68

28.5

12.1

17

Maharashtra

17,757

13.52

57.7

15.8

18

Manipur

1,750

1.33

78.4

64.3

19

Meghalaya

1,156

0.88

51.5

39.0

20

Mizoram

1,423

1.08

67.5

130.4

21

Nagaland

1,548

1.18

93.4

78.1

22

Odisha

5,762

4.39

37.0

13.7

23

Puducherry

27

0.02

54.3

2.2

24

Punjab

3,270

2.49

64.9

11.8

25

Rajasthan

9,999

7.61

29.2

14.6

26

Sikkim

463

0.35

65.2

76.2

27

Tamil Nadu

6,742

5.13

51.8

9.3

28

Telangana

3,795

2.89

33.1

10.8

29

Tripura

854

0.65

81.4

23.3

30

Uttar Pradesh

11,737

8.94

49.2

5.9

31

Uttarakhand

2,949

2.25

52.8

29.2

32

West Bengal

3,664

2.79

41.3

4.0

33

A & N Islands

331

0.25

40.1

87.0

34

Dadra & Nagar Haveli

31

0.02

63.7

9.0

35

Daman & Diu

22

0.02

196.4

9.1

 

TOTAL

1,31,326

 

39.9

10.9

 *****